НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

ЧЛЕНСТВО

НЧ”Пенчо П. Славейков 1921” има 158 членове. Те са индивидуални, колективни и почетни.

Индивидуални членове:

Индивидуалните членове на НЧ”Пенчо П.Славейков 1921” се приемат въз основа на писмена декларация в която декларират, че познават и приемат Устава на читалището. Всеки индивидуален член може да напусне читалището по всяко време. Неговото задължение е да върне членската си карта и имуществото на читалището, което е взел да ползва.

Те биват действителни и спомагателни.

- Действителните членове са дееспособни лица, навършили 18 години. Плащат редовно членския си внос, гласуван от Общото събрание в размер на 12лв. годишно и имат право на глас. Имат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи. Участват пряко и косвено в дейността на читалището.

- Спомагателни членове са лица от 7 до 18 години, нямат право да избират и да бъдат избирани в читалищното Настоятелство, но имат съвещателен глас.

Колективните членове:

Съдействат за осъществяване целите на НЧ ”Пенчо П.Славейков 1921”, подпомагат дейността му, както и поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в Общото събрание. Колективни членове се приемат на заседание на Настоятелството по писмено заявление от упълномощен представител на кандидатите за колективно членство. Колективен член може да напусне читалището въз основа на писмено заявление до Настоятелството

Те могат да бъдат:

- Професионални организации

- Стопански организации

- Търговски дружества

- Кооперации и сдружения

- Културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи

Почетни членове:

Могат да бъдат и чужди граждани, с изключителни заслуги за читалището.

Права и задължения на читалищните членове:

  1. На действителните и почетните членове:

а/ Да избират, да бъдат избирани, ако са били членове на читалището най-малко една година.

б/ Да участват в обсъждането и да получават информация за дейността на читалището и Настоятелството чрез Общото събрание.

в/ Да заплащат редовно определения членски внос.

г/ Да пазят и обогатяват читалищното имущество.

  1. На колективните членове:

Правата и задълженията на колективните членове са същите като на действителните и почетните. Правото на избор в ръководните органи се осъществява само от лицето, упълномощено да представлява колективния член.

Правата и задълженията на спомагателните членове са като на действителните и се ползват със съвещателен глас.

Работно време:

Понеделник до петък
от 09:00ч. до 17:00 ч. - канцелария.


Контакти:

Адрес: бул. „Черни връх“ 35

Тел.: 02/ 862 29 57

Секретар: Тина Драмбозова, тел. 0898435003

Касиер: Лиляна Недялкова, тел. 0878983660

Имейл: ncslaveikov@abv.bg

Facebook: Народно читалище "Пенчо Славейков" 1921