НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Отчетно-изборно събрание

Настоятелството на НЧ "Пенчо П. Славейков 1921"
кани своите членове на отчетно-изборно събрание
на 21.06.2019 г. от 18.00 ч. в салона на читалището -
гр. София, бул. "Черни връх" № 35, при следния

                             ДНЕВЕН  РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на читалището 2016-2019 г.
2. Доклад на Мандатната комисия.
3. Доклад на Проверителната комисия.
4. Избор на председател на читалището.
5. Избор на читалищно Настоятелство
6. Избор на председател на Проверителната комисия.
7. Избор на Проверителна комисия.
       
            ОТ  НАСТОЯТЕЛСТВОТО