НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

Отчетно-изборно събрание 2020

          П О К А Н А
Настоятелството на
НЧ "Пенчо П. Славейков 1921"
            раойн "Лозенец"
Кани членовете на Читалището на 
Отчетно-изборно събрание на 23.06.2020г. от 18:00ч.
в салона на читалището- гр. София, бул. "Черни връх" № 35, при следния

                                ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на читалището за 2019г.
2. Финансов отчет на читалището за 2019г.
3. Доклад на Мандатната комисия
4. Доклад на Проверителната комисия
5. Избор на Председател
6. Избор на Читалищно Настоятелство
   
              От Настоятелството